How Can We Stop Global Warming?

 

Strange Facts and Questions about Global Warming ACADEMIA and the CLIMATE EMERGENCY ITS THE LIFESTYLE, NOT THE SCIENCE Sceptics and Deniers Contact the Author, Michael Tuckson References and Acknowledgements Short CV For Beginners and the Bewildered COPENHAGEN and  AFTER BLOG WHAT YOU CAN DO NOW My Sitemap
 

 

stopglobalwarming-newstrategies.net

An Independent, Global and Flexible Approach: This site has no national, political or scientific sub-theory bias. It is regularly Updated and Improved.

 

วิธีหยุดโลกร้อน  

ดร  ไมเคิล  ทัคสัน  

www.stopglobalwarming-newstrategies.net 

1.  ถ้าหากมวลมนุษยชาติมีความเป็นห่วงต่ออนาคตของลูกหลาน วัฒนธรรมและประเทศชาติ  ไปจนถึงความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิตมนุษย์  นโยบายการลดมลพิษที่ไม่เข้มแข็งของรัฐ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า  ประชาชนโดยทั่วไปไม่มีความเข้าใจในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อระบบชั้นบรรยากาศของโลกที่ไม่อาจแก้ไขได้อีก  ไม่เพียงเราได้ผ่านจุดที่ไม่ปลอดภัยของสภาวะเรือนกระจก  ความเข้มข้นของก๊าซและอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมาแล้ว  แต่เรายังเสี่ยงต่อสภาวะภูมิอากาศถูกทำลายอย่างกะทันหัน   โดยปราศจากผู้รู้อย่างแท้จริง  ผู้ที่มีวิสัยทัศน์  ผู้ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในทุกทุกองค์กรที่สำคัญของชาติ   หากว่าผู้มีอำนาจเหล่านี้ละเลย เพิกเฉย ไม่สนใจในอนาคตของลูกหลานของตัวเอง  การให้การศึกษาจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย  

2.  ผู้นำต้องอธิบายให้สาธารณะชนได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งใน สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน  ในกรณีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดที่บอกถึงความน่ากลัวมากกว่าที่เราเคยรับรู้ในระยะสองปีที่ผ่านมา   ไม่เพียงรายงานของคณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศระหว่างประเทศทั่วโลก ในปี 2007 ( IPCC 2007  Intergovernmental Panel on Climate-change )         จะล้าสมัย  แต่โครงการงานวิจัยนับพัน  ข่าวสาร  ความรู้และความเข้าใจต่างๆ ยังเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเดือนที่ผ่านมา 

3.  กลุ่มบุคคลที่มีความคิดที่ทันต่อเหตุการณ์ในแต่ละประเทศต้องการผลการศึกษาความเสียหายที่ทันสมัย เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในทางวิทยาศาสตร์และการวางแผนที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีอำนาจในรัฐบาล  พรรคการเมือง  สหภาพ และกลุ่มบริษัทต่างๆ  เมื่อรัฐบาลที่มีหัวก้าวหน้าเกรงว่าจะไม่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีหัวอนุรักษ์นิยม พวกเขาจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษา  บทความทุกบทความ  หนังสือ  เว็บไซด์ และวีดีโอ สื่อทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน จะต้องถูกแปลเป็นภาษาหลักๆของโลกโดยทันที  ข้อเสนอที่รัฐบาลของประเทศที่สำคัญๆของโลกจะได้แถลงใน เดือนธันวาคม 2009 นี้ อาจทำให้การแก้ไขปัญหาจะล่าช้าโดยจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเป็นปีๆ  

4.  มันคงจะสายเกินไปที่จะต้องพึ่งการขยายตัวและประดิษฐ์กรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียว   เราต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน   ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  ประชาชนควรร่วมมือกัน รวมถึงการแบ่งเวลาการทำงาน   บางทีเราอาจจะโชคดี ในการค้นคว้าและวิจัยอันล่าสุดแสดงให้เห็นว่าก๊าซมีเทนอาจจะมีความสำคัญกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะสั้นนี้ สิ่งนี้สามารถกระทำได้โดยบริโภคผลผลิตจากสัตว์น้อยลง  ระบายน้ำออกจากนาข้าวเป็นครั้งคราว    ปิดบริเวณที่ก๊าซมีเทนรั่ว  เผาหญ้า เผาป่าให้น้อยลง  ใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่เหลือใช้โดยนำมาใช้ใหม่  และใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซมีเทนและจากวิธีการอื่นๆ  ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานปกติหรือเป็นประจำจะมากเท่าความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป  

5.  เราควรใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่จะก่อมลพิษ  และการจำแนกแบ่งคนรวยแยกกับคนจนในประเทศขนาดใหญ่กำลังพัฒนา  กลุ่มคนจนในแต่ละประเทศควรจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปในระยะยาวจากความพยายามที่จะลดมลพิษและการดักจับ GHGs ในชั้นบรรยากาศ  มากกว่าที่ว่าดีแล้วในทุกวันนี้ 

6.  สืบเนื่องจากการการใช้นวัตกรรมและการขยายการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการควบคุมการคุมกำเนิดอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดสูง เพื่อที่จะควบคุมปริมาณการก่อมลพิษให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งคนรวยและคนจนจึงจะประสบผลสำเร็จ 

7.  จากการแผนงานที่ดีที่มีอยู่   ประชากรจำนวนมากที่มีความรู้ควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานกับองค์กรที่กำลังดำเนินงานอยู่ในด้านนี้เพื่อที่เป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  

8.  ผู้คนทั่วไปสามารถใช้ อินเตอร์เน็ตในการติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลดมลพิษให้กับผู้อื่นได้ทั่วโลก  

 

Translated by family and friends.

 

  Copyright © 2009 Michael Tuckson.  All Rights Reserved 

 Print this page  |   Bookmark this page

 

Language Links Above

减缓气候变化的新对策  

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR CAMBIO CLIMATICO

วิธีหยุดโลกร้อน 

Các chiến lược mới để làm giảm nhẹ sự thay đổi khí hậu      

Semi-Random Slogans

Invite a denier to lunch

Eat less meat every day

Form a small climate group

Inertia will kill us, twice

Holiday on bicycles

Learn how to plant and nurture trees

Drain your rice fields sometimes 

Auction caps 

Grow and store carbon 

Write to a newspaper in a denier region 

Help the employees, not the fossil fuel owners

Read a book, not a newspaper, on the bus

350 not 450

Study tropical forest protection

Why are most deniers men?

Carbon tax before cap and trade

Look for a home closer to work

Write a new page for this website

Oppose lobbying

Put a new slogan on your bicycle or bag every day 

Study the latest climate science first

No air-conditioning before lunchtime

Drink just a little cow milk

Study Earth's thermal inertia

Learn how to teach

Send parts of this website to a politician

Grow and store carbon in houses 

Organize exchanges with Asian universities 

Grow crops not livestock

Rationing is equitable

Study thermal inertia in buildings

Practice dialogue, not argument

Behaviour before technology

Make a bicycle path plan

Don't use concrete

Drive a much smaller car

Study the denier claims

1.5 not 2.0

Don't use trees for offsets

Work with a bilingual person 

Eat even less meat every day

Support better democracy

Do deniers care for their grandchildren? 

Paint your roof white

Oppose advertising by polluting companies

Consume less, save money

Form an international group 

Help a politician to learn

Making cement emits CO2.

Education must be global 

Grow and store carbon in the soil

Fans, not air-conditioning

Lobbying is bribery

Study growing algae

Improve the school curricula

You can't read driving a car

Find dated photos of glaciers

Study which companies bribe political parties 

How do you entice a denier to want to learn?

Share your job with an oil driller

Plant trees to absorb carbon dioxide already in the atmosphere

Have you tried Tahini dip?

What do deniers understand?

Dress less formally in the heat

Design a more tempting commuter bus

Get to know a denier's children

Pay tax to fund retraining

Less clothing, not fans

Eat kangaroo meat 

E-commute

Improve the university curricula

One is enough

Interview a climate scientist on video

Insulate your home

Open a wind turbine factory in a coal town

Study Earth feedback processes

300 not 350

Wheat is safer than rice

Take men's fashions up, and women's down

Use a condom in emergencies

Share some job-time

Protest forest destruction

Wear a cotton coat

Study tree plantations

Eat just a little cheese

Get to know a denier's grandchildren

Why do the rich want to grow?

Put on an extra jumper when its cold outside

Offer a new job to a coal miner

Adopt two

Join an NGO today

Political bribes, not donations

None is enough

Holiday close to home

Invest in a diverse plantation

Wear less in the heat

Talk to migrants about emailing home

Make compost

Promote eco-tourism for locals

Read more of this website

Ask a politician have they read James Hansen

Eat less cream

Jumpers are cheaper than gas

Arrange a climate debate

Build a thick-walled house

Study how to turn moderate deniers

Study fast growing trees

Hand out appropriate leaflets at railway stations

Study your local energy organization

Learn about the delights of veganism

Study Chinese

Practice walking

Shirts are enough in hot weather

Support rapid research on how to turn deniers

Try an IUD

Asians make blankets from cotton and kapok

Get to know your neighbours

Recycle jumpers and coats

Holiday by mass land transport

Drink red wine, not milk

Support rapid research on capturing CO2 from the air.

Hand out leaflets at bus stops

Men's legs are beautiful too

Talk to local government about recycling biological waste

Keep a stock of morning after pills

 

Adopt another one

When will the USA go metric?

Write and publish leaflets

Holiday on a sailing ship

Start a course on climate change and solutions

Exercise periodically when its cold

Farmers now support the Green party

Give a talk at the local school

Chocolate's great with soya cream

Climate crisis not climate change

Share a car with your neighbours

Study tipping points and irreversibility

Email government ministers

Form a climate group with your neighbours or friends

Read Climate Cover-Up

Study palaeo-climatology

Soon meat becomes less tempting

Improve your foreign language skills

Adopt a baby girl 

Write an article for your local newspaper

Read Storms of My Grandchildren (after reading some climate science such as on this website)

Take plastic packaging off at the shop

Climate emergency not climate crisis

Ask you government to make a good video on the climate emergency

Move your company to where your workers live

Invite your favourite denier to a vegan lunch

Ask the supermarket to turn off half the lights

Study carbon taxes in more than one nation

Join yours with other climate groups

Shop at dimly lit shops

Email people you know abroad

Ask a climatologist to explain the various! meanings of CO2e

Plant and nurture trees in your garden till its full

Learn about biochar

Study the bus routes in your town or city

Support James Hansen for the Nobel Prize for physics, peace or whatever.

Protest new oil exploration

Install a solar thermal hot water heater

Shop for food where the fridges have lids or doors

Plant 10 trees a month in neighbours' gardens and in parks

Ask your adult children what they think

Write a better letter to the newspapers

Organize a demonstration outside coal company offices.

Where are the Nobel prizes for Earth and social sciences?

Form a climate group at work

Give a talk at a school in a coal town

No children is best

Buy a glass of wine for a denier

Start an NGO

Support honest and intelligent politicians

Study short-term GHGs

Join a good political party

Give a talk at a school at an oil town

Study hire-purchase for solar panels

Stake out a coal energy factory

Don't export coal or oil

Work in a vulnerable area

Invest in geothermal

Live with a farmer family in the holidays and help them plant trees

Build a sailing ship

Give talks at the local town.

Hand out leaflets at another station

Video a debate

Move to a swinging seat in time for close elections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 Michael Tuckson

The website author and publisher, December 2009.

 

Easy Summary

 

We must try to understand up-to-date climate science coming out over the last few years that warns of possible disaster. Ice shelves and sheets are melting much faster than before. Global temperatures are rising, with oscillations due to ocean oscillations. Natural causes are minor compared with pollution. This understanding must be spread by advanced adult education, especially among the powerful. As many readers as possible must spread understanding.

 

Denier leaders are funded by the fossil fuel, tobacco and similar corporations and/or are ideologues. Their arguments are always against, not considering pro and con, as with real science. They rarely call for better understanding, just attempt to confuse. None are climate scientists. Their motivation is salary and weak government, not salary and discovery. Either they do not care about their descendants or they do not understand the probable future.

 

We must put more emphasis on the short-term greenhouse influences such as methane. Carbon dixide must be captured from the atmosphere. Also we must lead with behaviour change before appropriate technology spreads. Birth control is important in some regions. Job-time sharing and retraining can reduce any unemployment resulting from mitigation measures. Mitigation must be coordinated globally by government and citizens in modern sectors. City pairing could be useful.